خدمات الکترونیک
رفع اشکال قبض
شرح خدمت:
گاهی مشترک در رقم کنتور و یا مصرف درج شده در قبض مغایرت یا اشکالی مشاهده می کند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک نیاز نیست تنها دانستن اشتراک کافی می باشد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal