خدمات الکترونیک
آزمون‌های مشاوره تحصیلی
شرح خدمت:
ین سامانه به عنوان بخشی ازسامانه نماد، فرایند های ارایه خدمات درسه حوزه تسهیل وسازماندهی می نماید: آزمو ن های غربالگری پایه : توسط دانش آموزان تمامی دوره ها تکمیل می گردد به استثنای دانش آموزان دوره ابتدایی که توسط معلمان/ مشاوران/ والدین تکمیل می گردد. آزمون سلامت روانی – رفتاری : ویژه غربالگری روانی – اجتماعی دانش آموزان متوسطه اول که توسط دانش آموزان تکمیل می گردد. آزمون توانایی و رغبت : ویژه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم که توسط دانش آموزان تکمیل می گردد. این آزمونها در راستای شناخت دانش آموزان از توانایی ها و علاقه مندی های آن ها برگزار می شود. دانش آموزان و والدین برای دریافت رمز ورود باید مشاور مدرسه و یا مدیر مدرسه مراجعه نمایند. مشاوران ، مربیان منتخب ومعلمان برای دریافت رمز ورود باید به مدیر مدرسه مراجعه نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal