خدمات الکترونیک
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین صنعتی میتوانند حداکثر شش بار در مدت9سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قراردادی(تغییر قدرت قراردادی) خود اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

-شناسه قبض محل مصرف

-تصویر کارت ملی

-تصویر سند محل اشتراک

-مجوز مربوط به نوع مصرف برق

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal