خدمات الکترونیک
صدور مجوز انتقال حیوانات-14041129112
شرح خدمت:
صدور مجوز انتقال حیوانات-14041129112
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک مثبت مبنی بر مالکیت گونه و مجوز حمل و نگهداری گونه صادره از اداره کل استان یا دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal