خدمات الکترونیک
تامین مسکن مددجویان
شرح خدمت:
1. اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان 2. اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان 3. اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان )اجاره وودیعه مسکن( 4. اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان 5. ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

       1. اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان

       2. اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان

       3. اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان )اجاره وودیعه مسکن(

       4. اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان

       5. ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal