خدمات الکترونیک
دریافت حکم حقوق
شرح خدمت:
بازنشستگان و موظفین گرامی می توانند جهت دریافت حکم حقوقی خود به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس https://www.sabasrm.ir مراجعه نمایند.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شماره دفتر کل، کد ملی، شماره حساب
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal