خدمات الکترونیک
مجوز تاسیس نگارخانه
شرح خدمت:
مجوز تاسیس نگارخانه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. تکمیل برگ مشخصات متقاضی و مشخصات نگارخانه
2.تصویر تمام صفحات شناسنامه
3.تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت
4.تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا هنری
5.شش قطعه عکس
6. پنج قطعه عکس از آثار هنری
7. کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان نگارخانه
8. گواهی شرکت در نمایشگاهها و تقدیرنامه ها و سوابق هنری درصورت وجود
مدارک تکمیلی
1.گواهی عدم اعتیاد
2. گواهی عدم سوء پیشینه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal