خدمات الکترونیک
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولي احداث بدون زمين
شرح خدمت:
در اين خدمت طبق مقررات براي متقاضياني كه داراي سند مالكيت زمين نيستند موافقت اصولي فاقد زمين صادر مي گردد. دوره اعتبار اين مجوز 1 سال مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

  • فرم تكميل شده تقاضانامه با ذكر رشته هاي ورزشي، نام باشگاه و آرم باشگاه
  • كپي تمام صفحات شناسنامه موسس،مدير عامل
  •   كپي كارت ملي موسس، مديرعامل
  •  كپي مدرك تحصيلي موسس، مدير عامل
  •  كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم موسس، مديرعامل
  •  ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم تغيير كاربري و ساخت در موعد تعيين شده پس از تحويل زمين يا واگذاري محل باشگاه و فروش بدون هماهنگي اداره كل
  •  5 قطعه عكس 4*3
  •  ارائه اساسنامه شركت، موسسه، بريده آخرين آگهي روزنامه رسمي براي اشخاص حقوقي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal