خدمات الکترونیک
صدور كارت صحت و سلامت رانندگان حرفه اي
شرح خدمت:
معاينات پزشكي دوره اي كليه رانندگان حرفه اي برون شهري
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
معرفي نامه 2- عكس 3- كپي شناسنامه 4- كپي كارت ملي 5- كپي كارت پايان خدمت
-6 در صورت معافيت پزشكي ارائه گواهي علت معافيت پزشكي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal