خدمات الکترونیک
كمپين خوب باشيم
شرح خدمت:
از طريق سايت اينترنتي portal.emdad.ir و شركت در طرح كمپين خوب باشيم خيران مي توانند درزمينه هاي زير با كميته امداد در اجراي طرحهاي فقرزدايي و حمايتهاي اجتماعي همكاري و مشاركت داشته باشند. در زمينه فعاليت ، مشاركت مالي، علمي و پژوهشي، فرهنگي و ‌آموزشي، بهداشتي و ‌درماني، مشاوره و مددكاري، حرفه آموزي‌ و اشتغال، تأمين مسكن نيازمندان، تأمين لوازم خانگي و جهيزيه
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

فقط مراجعه به سايت اينترنتي portal.emdad.ir

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal