خدمات الکترونیک
صدور مجوزها و پروانه هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي، (موافقت اصولي، پروانه تاسيس، پروانه بهره برداري)
شرح خدمت:
سياستگذاري كليه مجوزها و پروانه هايي است كه براي فعاليت واحدهاي دامپروي صنعتي و نيمه صنعتي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي استانها انجام مي پذيرد
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

افراد حقيقي : شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (عكس- تصوير آخرين مدرك تحصيلي)

افراد حقوقي : ثبت شركت، مدارك موسسين شركت، اساسنامه شركت (جهت متقاضيان حقوقي)، آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات

موافقت اصولي : تصوير شناسنامه، تصوير كارت ملي،كارت پايان خدمت،2 قطعه عكس، تصوير ثبت شركت،تصوير آگهي روزنامه رسمي، تصوير اساسنامه، تكميل و ارايه فرم تقاضاي صدور موافقت اصولي توسط متقاضي -  نقشه محل مورد نظر براي اجراي طرح ممهور به مهر مهندس ناظر

تمديد موافقت اصولي : موافقت اصولي صادره قبلي، پروانه بهداشتي

تاسيس : اصل موافقت اصولي- پروانه بهداشتي تاسيس صادره از سازمان نظام دامپزشكي- تكميل و ارائه فرم تقاضاي صدور پروانه تاسيس توسط متقاضي - پاسخ استعلام از دستگاه هاي اجرايي طبق ماده 11 - نقشه موقعيت زمين و محل اجراي پروژه- مدارك مربوط به مالكيت زمين- ارائه طرح توجيهي و فني

تمديد تاسيس : درخواست كتبي متقاضي با ذكر دلايل عدم پيشرفت اصل مجوز تأسيس، مجوز معتبر بهداشتي و تمديد استعلاماتي كه تاريخ آنها سپري شده است .

تمديد پروانه بهره برداري : ارائه درخواست كتبي،اصل پروانه بهره برداري قبلي يا تمديد شده، پروانه بهداشتي معتبر سازمان نظام دامپزشكي

بهره برداري : اصل موافقت اصولي و پروانه تاسيس-  فرم تقاضاي صدور پروانه بهره برداري تكميل شده توسط متقاضي- فرم تكميل شده توسط مهندس ناظر فني مبني بر اتمام عمليات ساختماني و نصب تاسيسات و تجهيزات- فرم تكميل شده پايان كار ساختمان- اصل پروانه هاي بهداشتي موافقتهاي اصولي و بهره برداري- معرفي مسئول فني توليد،اصل  پروانه بهداشتي موافقت اصولي و بهره برداري

توسعه : درخواست كتبي ، گزارش بازديد فني و بهداشتي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي  موافقت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي

تمديد توسعه : مجوز توسعه قبلي استعلاماتي كه زمانشان سپري شده است. پروانه معتبر بهره برداري و بهداشتي (استعلامات مرحله تأسيس حسب مورد ) : واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي- اداره كل محيط زيست استان و يا شهرستان- شركت آب منطقه اي استان و يا شهرستان- شركت توزيع نيروي برق استان و يا شهرستان- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و يا شهرستان - مديريت امور اراضي استان و يا شهرستان- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و يا شهرستان

انتقال مجوز تاسيس : درخواست كتبي - انتقال پروانه تاسيس به غير، و  انتقال كليه اراضي، امكانات، تسهيلات، تعهدات و اختيارات به طور يكجا با رعايت مقررات مربوطه و كسب اجازه از جهاد كشاورزي استان - انتقال پروانه تاسيس از شخص حقيقي به حقوقي(شركت) قبل از احداث هرگونه ابنيه و تاسيسات با رعايت ضوابط مربوطه مشروط بر ارائه وكالتنامه قانوني از سوي ساير شركاء مبني بر تغيير نام صاحب پروانه به نام هر يك از شركاء بلامانع مي باشد.انتقال تعهدات محضري به خريدار

پيشرفت  حداقل50 درصد طرح اعم از ساختمان و تاسيسات كه به تائيد واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي رسيده واخذ مجوز لازم از سازمان جهادكشاورزي استان گواهي عدم بدهي انتقال دهنده به بانك و يا گواهي نقل و انتقال تعهدات از بانك

ابطال : درخواست كتبي، گزارش رسمي و مستند كارشناسان ذيصلاح مبني بر عدم رعايت دستورالعملها، استانداردها و ساير ضوابط فني يا بهداشتي ، گزارش بازديد كارشناس فني يا بهداشتي مبني بر عدم رعايت ضوابط و مقررات فني يا بهداشتي ، احكام قطعي مراجع ذيصلاح قضائي، تأمين اجتماعي، عدم بدهي به بانك

بهسازي و نوسازي : درخواست كتبي متقاضي، استعلامات ماده 11 قانون نظام جامع دامپروري حسب مورد ، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي

تمديد بهسازي و نوسازي : درخواست كتبي متقاضي، استعلامات ماده 11 قانون نظام جامع دامپروري حسب مورد ، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي

تغيير كاربري : درخواست كتبي ، پروانه بهره برداري قبلي، پروانه بهداشتي

بهداشتي : معرفي نامه، نقشه مشخصات زمين، گزارش بازديد كارشناس 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal