خدمات الکترونیک
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
شرح خدمت:
الكترونيكي شده مراحل انجام قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت و پر كردن فيلدهاي مورد نياز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal