خدمات الکترونیک
نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي
شرح خدمت:
در راستاي اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور كه اعمال نظارت مالي بر مخارج دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق با پرداختها با مقررات مربوط به هر نوع خرج را به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته است و همچنين ماده 31 قانون مذكور اين اداره كل پيشنهاد انتصاب و يا جابجايي ذيحسابان را به همراه مدارك لازم به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي نمايد. وزارت متبوع پس از بررسي هاي لازم نسبت به صدور حكم انتصاب آنان اقدام نموده و پس از دريافت حكم توسط اين اداره كل نسبت به معارفه ذيحسابان اقدام و در اجراي ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، صورتمجلس تحويل و تحول ذيحسابان دستگاههاي اجرايي و اصل مدارك مربوط مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از رفع نقص در نرم افزار مربوط بارگذاري مي گردد .
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

الف مدارك لازم براي انتصاب و جابجايي ذيحسابان 1- نامه پيشنهاد انتصاب و جابجايي 2- تائيديه حراست 3- فرمهاي مربوط به انتصاب و انتخاب مديران 

ب- مدارك لازم براي تحويل و تحول : 1- اصل صورتمجلس تحويل و تحول با امضاء ذيحساب قديم و جديد 2- چهار برگ فرم مربوط به تحويل تحول فرم هاي شماره يك تا چهار با امضاء هاي مجاز3-تراز آزمايشي 4-صورتحسابهاي بانكي و صورت مغايرت ها حسب مورد

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal