خدمات الکترونیک
سامانه 131
شرح خدمت:
حفاظت از اراضي كشاورزي و ارتباط مردمي سامانه 131وجلوگيري از تغيير كاربري­هاي غيرمجاز
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal