خدمات الکترونیک
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي شكايات مردمي
شرح خدمت:
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي شكايات مردمي
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal