خدمات الکترونیک
واگذاري اراضي ملي و دولتي (اجاره،فروش و انتقال قطعي)
شرح خدمت:
واگذاري اراضي براي انجام طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

كپي شناسنامه و كارت ملي، موافقت نامه اصولي يا جواز تاسيس، مركز بهداشتي استان يا پروانه بهداشتي، منابع

طبيعي )استعداديابي(

قانون واگذاري اراضي و اصلاحيههاي بعدي آن، ابلاغيه شماره11515/020مورخ19/4/1385وزارت جهاد كشاورزي:(دستورالعمل اجرايي تبصره 4ماده 3آيين نامه اجرايي (د)قانون واگزاري اراضي منابع ملي و دولتي)

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal