خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغيير كاربري موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون
شرح خدمت:
صدور مجوز تغيير كاربري موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

كپي شناسنامه و كارت ملي، موافقت نامه اصولي يا جواز تاسيس، مركز بهداشتي استان يا پروانه بهداشتي، منابع

طبيعي )استعداديابي(


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal