خدمات الکترونیک
صدور موافقت­نامه با تغيير كاربري موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
شرح خدمت:
صدور موافقت­نامه با تغيير كاربري موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

كپي شناسنامه و كارت ملي، موافقت نامه اصولي يا جواز تاسيس، مركز بهداشتي استان يا پروانه بهداشتي، منابع

طبيعي )استعداديابي(

قانون واگذاري اراضي و اصلاحيههاي بعدي آن، ابلاغيه شماره11515/020مورخ19/4/1385وزارت جهاد كشاورزي:(دستورالعمل اجرايي تبصره 4ماده 3آيين نامه اجرايي (د)قانون واگزاري اراضي منابع ملي و دولتي)

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal