خدمات الکترونیک
صدور مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي
شرح خدمت:
صدور مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نامه كشتار دوره قبل پروانه بهره برداري معتبر درخواست كتبي نامه از امور دام استان- نامه انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يكروزه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal