خدمات الکترونیک
اعلام کارکرد کنتور آب
شرح خدمت:
اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین ملک به دلیل عدم قرائت کنتور
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal