خدمات الکترونیک
نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی کشور
شرح خدمت:
راجعه به پرتال سازمان با آدرس www.tafrihati.com 2-مراجعه به محل موزه یا اماکن فرهنگی،تاریخی و تهیه بلیت از طریق کیوسک های الکترونیکی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خاصی مورد نیاز نیست.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal