آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای دولتی

رديف

نام بيمارستان

نوع وابستگي

تلفن

آدرس

مسئول فني

زمينه فعاليت آزمايشگاه

نام شهرستان

۱

بيمارستان وليعصر (عج)

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۳۲۴۴۳۰۰۱-۹

خيابان غفاري

دكتر زردست

كلينيكال و پاتولوژي

بيرجند

۲

بيمارستان امام رضا (ع)

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۳۲۲۲۲۳۰۰-۳۲۲۲۲۶۰۰

خيابان طالقاني

دكتر فاطمه حقيقي،دكتر جواد بيجاري

كلينيكال و پاتولوژي

بيرجند

۳

بيمارستان بوعلي

وابسته به ارتش

۳۲۲۲۰۵۹۱

خيابان ارتش

دكتر حميد آيتي

كلينيكال

بيرجند

۴

بيمارستان شهيد رحيمي

وابسته به تامين اجتماعي

۳-۳۲۴۳۵۰۱۲

خيابان پاسداران

دكتر مهرناز پاكنهاد

كلينيكال

بيرجند

۵

درمانگاه شهدا

وابسته به دانشگاه سپاه پاسداران

۳۲۹۲۲۸۵۴

خيابان طالقاني

دكتر علي برزگر

كلينيكال

بيرجند

۶

بيمارستان شهدا

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۶-۳۲۵۶۳۰۰۱-۵

بلوار سيمان شهر،خيابان شفا

دكتر علي اسماعيلي

كلينيكال و پاتولوژي

قاين

۷

درمانگاه تامين اجتماعي

وابسته به تامين اجتماعي

۰۵۶۲۵۲۲۸۰۶۱

بلوار سيمان شهر

دكتر نقيب زاده

كلينيكال

قاين

۸

بيمارستان شهيد چمران

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۶-۳۲۷۲۲۸۰۱

داخلي۱۴۳

خيابان شهيد مطهري

دكتر حسين عليزاده

كلينيكال و پاتولوژي

فردوس

۹

درمانگاه تامين اجتماعي

وابسته به تامين اجتماعي

۰۵۳۴۲۲۲۶۶۱۷

بلوار جمهوري

دكتر عليپور

كلينيكال

فردوس

۱۰

بيمارستان شفا

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۶-۳۲۷۷۸۰۶۱

ميدان بسيج-بلوار جهاد سازندگي

دكتر رضا عطايي

كلينيكال

بشرويه

۱۱

بيمارستان شهيد آتشدست

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۶-۳۲۶۲۴۳۰۰

بلوار امام خميني

دكتر حسين ناصري

كلينيكال

نهبندان

۱۲

درمانگاه امام زمان (عج)

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۳۵۸۲۲۴۸۰۰

انتهاي خيابان ۷ تير

دكتر باقري

كلينيكال

سرايان

۱۳

كلينيك ويژه

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۲۲۲۲۶۰۰-۲۲۲۲۳۰۰

خيابان طالقاني-بيمارستان

آقايان دكتر: زربان،ملكانه نمايي،عناني فريدوني

كلينيكال

بيرجند

۱۴

آزمايشگاه تحقيقات

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۳۲۳۹۵۵۰۷

خيابان غفاري-سازمان مركزي دانشگاه

دكتر زربان

كلينيكال

بيرجند

۱۵

آزمايشگاه رفرانس

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

-

خيابان شهيد كاوه

دكتر نمايي

ميكروبيولوژي

بيرجند

۱۶

آزمايشگاه مصطفي خميني

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

۰۵۶-۳۲۳۸۳۳۰۰

بلوار امام رضا(ع)

دكتر ندا كامكار

كلينيكال و پاتولوژي

طبس

 

آزمایشگاههای خصوصی

رديف

نام آزمايشگاه

تلفن

آدرس

مسئول فني

زمينه فعاليت آزمايشگاه

نام شهرستان

۱

شفا

۳۲۲۲۳۱۴۴

نرسيده به ميدان طالقاني

دكتر محمود زردست

كلينيكال- پاتولوژي

بيرجند

۲

پيشگام

۳۲۲۳۷۰۲۱

خيابان طالقاني-خيابان مفتح-نبش مفتح۴

دكتر غفوري

كلينيكال- پاتولوژي

بيرجند

۳

پارس

۳۲۲۲۶۷۰۳

خيابان طالقاني۱۱-پلاك۷

دكتر برزگر

كلينيكال

بيرجند

۴

دكتر پاكنهاد

۳۲۲۲۷۳۹۹

خيابان طالقاني-خيابان مفتح

دكتر مهرناز پاكنهاد

كلينيكال

بيرجند

۵

پويا

۳۲۲۳۲۶۱۹

خيابان طالقاني-خيابان مفتح

دكتر هادوي نيا

كلينيكال

بيرجند

۶

كيميا

۳۲۲۲۳۹۳۷

خيابان طالقاني- ساختمان كيميا

دكتر آيتي

كلينيكال

بيرجند

۷

قائم

۳۲۲۱۴۸۹۴

ميدان امام ميدان شهيد سندروس

دكتر بيجاري

كلينيكال

بيرجند

۸

پاستور

۳۲۲۳۲۶۳۰

خيابان طالقاني-خيابان مفتح

دكتر قائمي

ميكروبيولوژي

بيرجند

۹

دكتر حقيقي

۳۲۲۲۹۹۳۰

خيابان طالقاني-خيابان مفتح

دكتر حقيقي

پاتولوژي

بيرجند

۱۰

دكتر اصحاب يمين

۳۲۲۳۰۴۴۷

خيابان طالقاني-خيابان مفتح۴

دكتر اصحاب يمين

كلينيكال- پاتولوژي

بيرجند

۱۱

پارس

۰۵۶-۳۲۵۲۸۰۶۱

خيابان جانبازان-چهارراه دوم-روبروي جانبازان۱۴

دكتر اسماعيلي

كلينيكال-پاتولوژي

قاين

۱۲

دكتر عليزاده

۰۵۶-۳۲۷۲۶۶۱۷

ابتداي خيابان شهيد مطهري

دكتر عليزاده

كلينيكال

فردوس

۱۳

دكتر صادقيان

۰۵۶-۳۲۷۲۷۷۵۰

خيابان مطهري-نبش مطهري ۲۳

دكتر صادقيان

كلينيكال- پاتولوژي

فردوس

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
5506
Powered by DorsaPortal