خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
كنترل،كاليبراسيون و شارژ كنتورهاي هوشمند و حجمي
شرح خدمت:
كنترل،كاليبراسيون و شارژ كنتورهاي هوشمند و حجمي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدورمجوز لايروبي قنات
شرح خدمت:
صدورمجوز لايروبي قنات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه لايروبي چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه لايروبي چاههاي عميق و نيمه عميق جهت كليه مصارف كشاورزي، صنعت، شرب و ...
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه حفر كوره جانبي
شرح خدمت:
صدورپروانه حفر كوره جانبي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
شرح خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
شرح خدمت:
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پيشكاري قنات
شرح خدمت:
صدور مجوز پيشكاري قنات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد جهت چاههاي عميق و نيمه عميق و مصارف كشاورزي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز ادامه حفاري چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز ادامه حفاري چاه
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور تاييديه سوخت جهت چاههاي عميق و نيمه عميق كليه بخش هاي مصرف
شرح خدمت:
صدور تاييديه سوخت جهت چاههاي عميق و نيمه عميق كليه بخش هاي مصرف
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه كف شكني چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه كف شكني چاههاي عميق و نيمه عميق جهت كليه مصارف كشاورزي، صنعت، شرب و ...
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه حفر چاههاي عميق و نيمه عميق براي كليه بخش هاي مصرف
شرح خدمت:
صدور پروانه حفر چاههاي عميق و نيمه عميق براي كليه بخش هاي مصرف :كشاورزي، صنعتي، شرب و ساير خدمات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه جابجايي چاههاي عميق و نيمه عميق جهت كليه بخش هاي مصرف )كشاورزي، صنعت، شرب و ...(
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه بهره برداري چاه هاي عميق و نيمه عميق
شرح خدمت:
صدور پروانه بهره برداري چاه هاي عميق و نيمه عميق براي كليه بخش هاي مصرف :كشاورزي، صنعت، شرب
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
رسيدگي و بررسي استعلام هاي صورت گرفته در رابطه با آبهاي زير زميني
شرح خدمت:
رسيدگي و بررسي استعلام هاي صورت گرفته در رابطه با آبهاي زير زميني
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
درخواست چاه جايگزين قنات
شرح خدمت:
درخواست صدور پروانه حفر چاه جايگزين قنات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تمديد مجوز لايروبي چاه
شرح خدمت:
تمديد مجوز لايروبي چاه
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تمديد مجوز كف شكني چاه
شرح خدمت:
تمديد مجوز كف شكني چاه
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تمديد مجوز حفر كوره جانبي
شرح خدمت:
تمديد مجوز حفر كوره جانبي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تمديد مجوز حفر چاه جديد
شرح خدمت:
تمديد مجوز حفر چاه جديد
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal