خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نصب سيفون اضافي
شرح خدمت:
نصب انشعاب دوم يا سوم فاضلاب ملك بر اساس درخواست متقاضي و در صورت وجود شرايط لازم
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مشاهده قبض
شرح خدمت:
مشاهده قبض آب
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مشاهده سوابق مصرف
شرح خدمت:
صدور قبض المثني به درخواست مشترك
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
قطع موقت و وصل انشعاب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترك (با رعايت بند 41-4 و 40-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فروش آب تانكري
شرح خدمت:
فروش آب سيار از طريق تانكر
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فرايند تغيير مشخصات
شرح خدمت:
تغيير مشخصات ملك ومالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده (بارعايت مفاد بند 30-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صورتحساب مياندوره
شرح خدمت:
ارائه صورتحساب قبل از پايان سيكل براساس شماره مصرف كنتور اعلام شده توسط مشترك
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انشعاب
شرح خدمت:
در دسترس قرار دادن و فراهم بود امكان برداشت و استفاده آب از شبكه آبرساني توسط انشعاب آب و وسايل اندازه گيري(كنتور)، با ظرفيت مشخص و با فشارمقرر و كيفيت مناسب (در نقطه تحويل) اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد. (بند 17-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
جمع آوري يا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
جمع آوري انشعابات اضافي ملك درصورت ادغام دو يا چند ملك داراي انشعاب (با رعايت بند 42-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تفكيك كنتور
شرح خدمت:
جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده ملك (با رعايت بند 39-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير مكان وسايل اندازه گيري
شرح خدمت:
جابجايي كنتور و سيفون فاضلاب،تغيير سطح انشعاب، تغيير مسير انشعاب
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير كاربري انشعاب
شرح خدمت:
تغيير نوع كاربري (با رعايت مفاد بند 33-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير قطر انشعاب
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترك (با رعايت بند 21-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير ظرفيت قراردادي
شرح خدمت:
فزايش يا كاهش ظرفيت قراردادي املاك غيرمسكوني
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تعويض كنتور
شرح خدمت:
جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده ملك (با رعايت بند 39-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پيشنهادات، انتقادات و بررسي شكايات
شرح خدمت:
امكان ثبت پيشنهاد، درخواست و شكايت از طريق سامانه و پاسخگويي به درخواستها
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت اينترنتي صورتحساب
شرح خدمت:
فراهم نمودن امكان پرداخت الكترونيكي صورتحساب از طريق سايت، تلفن ...
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
پاسخ به استعلام
شرح خدمت:
تعيين بدهي و وضعيت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
بررسي صورتحساب
شرح خدمت:
ررسي صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنين بررسي مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابي كنتور و يا لوله تركيدگي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
اعلام كاركرد كنتور
شرح خدمت:
اعلام شماره مصرف كنتور توسط مالك يا ساكنين ملك بدليل عدم قرائت كن
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal