خدمات الکترونیک
تعویض کنتور گاز
شرح خدمت:
این خدمت جهت تعویض کنتور مشترک می باشد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک دال بر نیاز به تعویض کنتور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal