خدمات الکترونیک
تفکیک کنتور گاز
شرح خدمت:
در زمان مراجعه مشترک بمنظور تفکیک کنتور با مشترک مانند متقاضی جدید برخورد خواهد شد و کلیه مراحل اشتراکپذیری انجام میگیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تاییدیه لولهکشی ساختمان از سازمان نظام مهندسی/شناسنامه/سند
مالکیت/پروانه ساختمانی/پرونده مشترک/فرمقرارداد/فیش پرداختی توسط مشترک
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal