خدمات الکترونیک
وصل مجدد جریان گاز
شرح خدمت:
وصل گاز مربوط به مشترکینی است که بنا به عللی(و نه به علت داشتن بدهی)گاز آنها قطع بوده و یاتجهیزات برای آنها نصب گردیده ولی هنوز جریان گاز برقرار نشده است
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست وصل گاز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal