خدمات الکترونیک
جابه جایی علمک
شرح خدمت:
بنا به دلایل مختلف ممکن است مشترک درخواست جابجایی علمک را داشته باشد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست جمعآوری تجهیزات/تاییدیه شهرداری/مجوز شرکت برق/مجوز شرکت آب و
فاضلاب/مجوز شرکت مخابرات
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal