خدمات الکترونیک
جمع آوری تجهیزات
شرح خدمت:
در زمان تخریب و نوسازی نیاز به جمع آوری تجهیزات(علمک و کنتور)میباشد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست جمع اوری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal