خدمات الکترونیک
تست کنتور گاز
شرح خدمت:
این فرایند بنا به درخواست کنتورخوان یا مشترک انجام میگیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست تست کنتور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal