خدمات الکترونیک
تغییر ظرفیت مشترکین
شرح خدمت:
چنانچه مشترک اقدام به تغییر لوله کشی یا تغییر در تعداد واحد ساختمان کند میبایست ظرفیت کنتور تغیر کند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نقشهلولهکشیجدید،تاییدیهنظاممهندسی،پروانهساختمانی،شناسنامه و کارت ملی جهت اسکن و بارگزاری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal