خدمات الکترونیک
تغییر نام مشترک
شرح خدمت:
این خدمت به تغییر نام انشعاب گازمشترک میپردازد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی و کپی سند جهت اسکن و بارگزاری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal