خدمات الکترونیک
تغییر نام مشترک
شرح خدمت:
مشترک میتواند تغییر نام انجام دهد
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal