خدمات الکترونیک
ارائه تسهیلات ورزشی شاهد و ایثارگر
شرح خدمت:
تمرینات: هماهنگی امکانات لازم (مکان ورزشی، تجهیزات، مربی، ... ) جهت برگزاری جلسات تمرین در رشته های مختلف ورزشی به منظور انجام حرکات بدنی تکراری، برنامه ریزی و سازماندهی شده که برای حفظ و بهبود یک یا چند جزء از اجزای آمادگی جسمانی به کار می رود. این فعالیتها می بایست طبق برنامه و به صورت مستمر در طول سال در رشته های ورزشی مورد نظر و بر اساس توانایی افراد و امکانات موجود انجام گیرد. دوره های آموزشی : کلاسهای مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی شامل دوره هایی است که برحسب نیازمندیهای جامعه هدف کشور شناسایی و برابر ضوابط فدراسیونهای ورزشی در سطوح مختلف بصورت استانی ، منطقه ای و یا متمرکز برحسب برنامه و اعتبارات هرسال با رعایت موارد تصریح شده در آیین نامه مربوطه برگزار میگردد . همایش های ورزشی: اجرای برنامه های ورزشی جمعی با پوشش حداکثر جامعه هدف که برگزاری آن نیاز به تخصص و مهارتهای پیچیده فنی و یا تجهیزات و امکانات خاصی نداشته و با توجه به شرایط اقلیمی هرمنطقه و فرهنگی جامعه در فعالیتهایی از قبیل کوه پیمایی، راه پیمایی، دو همگانی، ویلچر رانی، دوچرخ سواری، نرمشهای جمعی و رشته های بومی و محلی برای گروههای مشمول قابل انتخاب واجرامیباشد0
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی - کارت ایثارگری - سوابق ورزشی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal