خدمات الکترونیک
تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران
شرح خدمت:
تهیه و تحویل تجهیزات پزشکی و توانبخشی به ایثارگران
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نظر پزشک معالج – مدارک بالینی – موعد دوره تخصیص

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal