خدمات الکترونیک
ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای عبوری
شرح خدمت:
مدیریت ترافیک هوائی شامل هدایت، برنامه ریزی و تنظیم هواپیماها و هلیکوپترها در فضای کشور در زمان پرواز و نشست و برخاست برای اطمینان از عملکرد ایمن پروازهاست.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عدم نیاز به مدارک
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal