خدمات الکترونیک
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
شرح خدمت:
توسط این خدمت، پیمانکاران یا سازمانهای دیگر به جهت فعالیت های مختلف از قبییل تعمیرات شبکه و سایر خدمات میتوانند به شرکت توزیع نیروی برق درخواست خاموشی شبکه برق را ارائه نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تصویر نامه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal