خدمات الکترونیک
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین میتوانند جهت تهیه و نصب مولدهای خورشیدی اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تصویر قبض برق

تصویر سند مالکیت

تصویر کارت ملی یا شناسنامه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal