خدمات الکترونیک
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، در صورت قطع برق بدلیل بدهی و یا قطع موقت برق(به درخواست مشترک) و ... ، مشترکین میتوانند نسبت به ثبت درخواست وص مجدد آن اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal