خدمات الکترونیک
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
مشترکین می توانند به منظور بررسی صورت¬حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف - مستندات مربوط به اعتراض(تصویر ارقام کنتور ، محاسبات و ...)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal