خدمات الکترونیک
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
مشترکین اطلاعات پرداخت آخرین قبض خود را با استفاده از این خدمت می توانند دریافت نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal