خدمات الکترونیک
استعلام گواهینامه مهارت
شرح خدمت:
در این سامانه مهارت آموختگان یا دستگاههای مرتبط می توانند گواهینامه دریافتی را مشاهده نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 - کارت مهارت الکترونیکی
- کارت ملی  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal