خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست -
شرح خدمت:
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست -
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
صفحات 93-90 آیین نامه خوداظهاری در پایش در پورتال دفتر پایش فراگیر آزمایشگاه های معتمد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal