خدمات الکترونیک
خدمات به بیمه شدگان- پاسخ به استعلام بیمه پایه سلامت
شرح خدمت:
سرویس برخط استحقاق سنجی درمان با استعلام برخط اطلاعات هویتی وبیمه شدگی فرد مراجعه کننده از بانکهای اطلاعاتی سازمانهای بیمه گر، که با استفاده از کدملی انجام می شود. این سرویس پاسخ به استعلام بیمه پایه سلامت را انجام می دهد و مشخص می شود فرد مراجعه کننده استحقاق درمان دارد یا نه ، در واقع مشخص می شود بیمه فرد معتبر است یا نه.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه کد ملی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal