خدمات الکترونیک
ارائه قیمت در تعهد داروها و تجهیزات پزشکی
شرح خدمت:
عموم مردم و موسسات می توانند با مراجعه به این سامانه، آخرین قیمت و مشمولیت دارو و خدمات سازمان را مشاهده نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نیاز به مدرک خاصی نیست (فقط نسخه دارویی تجویز شده توسط پزشک) که براساس آن قیمت و در تعهد بودن داروی مورد نظر را می توانند در سامانه مشاهده کنند.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal