خدمات الکترونیک
فرایند مساعدت دارویی بیماران
شرح خدمت:
جهت اخذ مساعدت دارویی برا کلیه افراد استان می باشد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارکی مورد نیاز نمی باشد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal