خدمات الکترونیک
اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان
شرح خدمت:
1. تامین شهریه دانشجویان مددجو 2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

       1. تامین شهریه دانشجویان مددجو

        2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal