خدمات الکترونیک
صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی
شرح خدمت:
صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

,1
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
2.ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
3.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4.اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
5.اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﺛﺎر ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
6. راه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی و اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
8. ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
9.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﻨﺒﻲ و ﺷﻴﻮه اﺟﺮای آن
10.ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻲ و روﺷﻬﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
11.اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal