خدمات الکترونیک
صدورمجوز پروانه نشر
شرح خدمت:
صدورمجوز پروانه نشر
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تفصیر
  3. داشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
  4. دارا بودن 25 سال سن برای افراد متأهل و 27سال سن برای افراد مجرد
  5. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم
  6. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  7. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal