خدمات الکترونیک
درخواست گواهی فوت
شرح خدمت:
برابر ماده 22 قانون ثبت احوال کشور : وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند 1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی . 2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است . 3- متصدیان گورستانها . 4- مقامات قضایی و نظامی . 5- گروههای امدادی .
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه .

ثبت احوال مورد مراجعه.

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal